• Regulamin

    • Regulamin

    • ałącznik nr 1

     do Zarządzenia nr 5/2021

     Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała
     Stefana Wyszyńskiego w Goławinie

     z dnia 31.08. 2021 r.

     w sprawie wprowadzenia: „Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, uczniom, personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego Covid-19 w roku szkolnym 2021/2022 

      

      

     „REGULAMIN ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECIOM, UCZNIOM, PERSONELOWI SZKOŁY, RODZICOM DZIECI, OPIEKUNOM I OSOBOM TRZECIM PODCZAS POBYTU I ORGANIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO W POLSCE STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO COVID-19 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022                                      

     Wstęp

      

     § 1

      

     1.      Mając na uwadze konieczność:

     a)    zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu i organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w placówce oświatowej w sytuacji funkcjonującego w Polsce stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce zasady, obowiązki obejmujące wszystkich pracowników, rodziców, uczniów i osoby trzecie czasowo przebywające na terenie placówki,

     b)   ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących                   w procesie działalności opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej wykonywanych              w ważnych celach publicznych,

     c)    realizację zaleceń MZ i GIS,

     d)   ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących                      być narażonymi na pozbawienie ich praw w związku z ujawnieniem podejrzenia zachorowania, przebywania na kwarantannie i wyników badań, wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dzieci/uczniów w placówce w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19.

     2.      W przypadku lokalnego wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Szkoły,             po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego             i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkoły. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B C.

     a)    Wariant „B”  – mieszana forma kształcenia (hybrydowa).

     W strefie tej Dyrektor Szkoły będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, oddziału, klasy etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć                        i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole. Decyzję podejmie Dyrektor Szkoły po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można – z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie,             za pomocą e-maila, telefonu.;

     b) Wariant „C” – kształcenie zdalne.

     Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych                      na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego                                i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

      

     Obowiązki rodziców i uczniów w zakresie przygotowania i gotowości do przyjścia                do szkoły

      

     § 2

     1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                        w warunkach domowych lub w innej formie izolacji.

     2.     Dzieci/uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze                                do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Obowiązek osobistego doprowadzania dzieci/uczniów do szkoły dotyczy wszystkich, którzy nie osiągnęli wieku     8 lat. Opiekę nad dzieckiem w drodze do i ze szkoły sprawują :

     a)      rodzice/prawni opiekunowie,

     b)      starsze rodzeństwo od 16 roku życia,

     c)      pełnoletni upoważnieni przez rodziców opiekunowie.

     3.     Samodzielny powrót dziecka/ucznia do domu ze Szkoły możliwy jest od 8 roku życia.

      

     4.     Dzieci/uczniowie i ich rodzice są zobowiązani przygotować odpowiednie przybory                    i podręczniki tak by możliwa była realizacja zadań w trakcie zajęć w szkole                                 bez konieczności wymieniania się między uczniami.

      

     5.     Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły zbędnych przedmiotów, zabawek              i urządzeń.

      

     6.     Stosować się do zaleceń Dyrektor Szkoły w zakresie punktualnego przychodzenia                       na zajęcia do szkoły, gdyż ma to istotne znaczenie dla zapewnienia warunków bezpiecznego pobytu, przemieszczania się i prowadzenia zajęć.

      

     7.     Rodzice zobowiązani są do wyposażenia swoich dzieci w maseczki lub przyłbice, a dzieci/uczniowie zobowiązani są je stosować w strefie wejściowej  do budynku szkoły, przy przemieszczaniu się do szatni, świetlicy, biblioteki, stołówki szkolnej i do sal lekcyjnych.

      

     8.     Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania Szkoły                              o ujawnieniu u najbliższych członków rodziny podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną w tym w szczególności Covid-19, przebywania na kwarantannie i potwierdzonym zachorowaniu. Informacje te pozwolą Szkole po konsultacji z terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej na wdrożenie wymaganych prawem działań. Dane                   te powinny być zgłaszane bezpośrednio do sekretariatu Szkoły pod nr telefonu 242318109, za pośrednictwem skrzynki e-mail: sp_golawin@czerwinsk.pl lub dziennika elektronicznego.

      

     9.     Rodzice zobowiązani są do uaktualnienia danych kontaktowych pozwalających na szybki kontakt Szkoły z rodzicami w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej.

      

     10.  Kanapki i owoce powinny być przynoszone przez dzieci w szczelnych opakowaniach.

      

     11.   Rodzice, opiekunowie dzieci przyprowadzających i odbierających dziecko do i ze szkoły przebywają wyłącznie w strefie przedsionka budynku szkoły. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

     a)    w strefie wejściowej przebywa 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

     b)   zachowany jest dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

     c)    zachowany jest dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m, 

     d)   opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych            z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne tj.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).

      

     Warunki bezpieczeństwa w trakcie dowożenia

      

     § 3

     1.      Na przystanek przychodzą dzieci/uczniowie zdrowi wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.

     2.      Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania regulaminu dowożenia.

      

     Wejście na teren szkoły

      

     § 4

      

     1.     Przyprowadzenie dziecka/ucznia do szkoły lub jego samodzielne przyjście odbywa                     się poprzez wyznaczone dla danej klasy/grupy wejście.

      

     2.     Na drzwiach wejściowych prowadzących do budynku szkoły umieszone zostały oznaczenia informacyjne  wskazujące kierunki wejść do budynku oraz komunikaty i instrukcje do obowiązkowego zapoznania.

      

     3.     W wyznaczonej strefie wejściowej:

     a)    może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem/dziećmi oraz upoważnieni pracownicy szkoły,

     b)   znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,

     c)    znajduje się apteczka pierwszej pomocy,

     d)   zapasowe środki ochrony indywidualnej,

     e)    znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,

     f)    skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,

     g)   zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.

     h)   znajduje się środek łączności,

     i)     domofon lub dzwonek przywołujący pesonel szkoły,

      

     4.     W celu kontroli wejść/wyjść do i z budynku Szkoły wyznaczono następujące wejścia/wyjścia do i z budynku:

      

     a)       Wejście główne – klasy I - VIII

     b)       Wejście oddziału przedszkolnego – oddział przedszkolny.   

      

     4.     Godziny przyprowadzania/przychodzenia dzieci/uczniów do Szkoły:

      

     1)   Wejście główne – zgodnie z planem zajęć. 735 – 740 – uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym; 745 – 800 – pozostali uczniowie

     2)   Oddział przedszkolny   730 – 800

     5.     Poszczególne wejścia otwarte są jedynie w czasie wejścia lub wyjścia dzieci/uczniów             lub personelu do szkoły.

     6.     Przy wejściu głównym, którym dopuszcza się możliwość wejścia osób trzecich sprawowany jest ciągły dyżur bądź istnieje możliwość kontaktu z personelem szkoły poprzez domofon, dzwonek lub kontakt telefoniczny. 

     7.     Wejście na teren szkoły możliwe jest dla dzieci/uczniów, ich rodziców/opiekunów oraz dla pracowników i osoby trzecie, które wykażą uzasadniony cel i interes.

     8.     Osoby trzecie wchodzące na teren placówki muszą być wyposażone w środki ochrony indywidualnej, obowiązkowo muszą dezynfekować ręce.

     9.     Przed wejściem do budynku wszystkie osoby zobowiązane są zapoznać                                           się z komunikatami Dyrektora Szkoły, organów sanitarnych i instrukcjami postępowania.

     10. Na wezwanie osoby dyżurującej przy wejściu każda osoba wchodząca do Szkoły zobowiązana jest poddać się kontroli temperatury, a w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej +37,5° poddać się zaleceniom osoby dyżurującej. W przypadku osób dorosłych jest to odmowa wejścia do szkoły, a w przypadku dzieci jest zabranie dziecka/ucznia przez opiekuna do lekarza, a w przypadku przyjścia samodzielnego dziecka/ucznia do szkoły poinformowanie niezwłoczne o sytuacji Dyrektora Szkoły,      rodziców/opiekunów i umieszczenie dziecka w izolatorium w celu wezwanie służb medycznych z jednoczesnym powiadomieniem rodziców/opiekunów dziecka/ucznia.

     11. Przy każdym z wejść/wyjść do i z budynku znajdują się pojemniki na zużyte środki ochrony indywidualnej.

      

     Szatnie szkolne

      

     § 5

      

     1.     Dzieci/uczniowie po wejściu do szkoły przemieszczają się do szatni pod opieką nauczycieli i upoważnionych pracowników administracji i obsługi.

     2.     Każda z grupa/klasa posiada przydzielone miejsce w szatni.

     3.     W przypadku indywidulanych szafek na przybory, pomoce i ubrania surowo zabrania                się dzielenia powierzchni z innymi dziećmi/uczniami.

      

     Organizacja zajęć na terenie szkoły

      

     § 6

      

     1.     Po przebraniu się dzieci/uczniowie udają się pod opieką personelu szkoły do swoich klas.

     2.     Podczas organizacji zajęć Szkoła zapewnia zdezynfekowane pomieszczenia, sprzęt i stałą opiekę.

     3.     Zajęcia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywają się w tych samych salach przy zachowaniu następujących parametrów organizacyjnych:

     a)      o przebiegu zajęć w grupie decyduje nauczyciel wychowania przedszkolnego,

     b)      w grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci,

     c)      liczba dzieci w grupie integracyjnej nie może wynosić więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych,

     4.     Zajęcia dla dzieci/uczniów z oddziałów przedszkolnych i klas I-III odbywają się w tych samych salach z zachowaniem następujących parametrów organizacyjnych:

     a)      w klasie może przebywać maksymalnie 25 uczniów,

     b)      w mirę  możliwości należy zapewnić dystans społeczny min. 1,5 m,

     c)      każdy uczeń korzysta tylko ze swoich przyborów i podręczników,

     d)     o przebiegu zajęć decyduje nauczyciel.

     5.     Zajęcia dla uczniów klas IV-VIII odbywają się w tych samych salach z wyłączeniem zajęć w pracowniach specjalistycznych tj.: pracownia komputerowa oraz zajęć wychowania fizycznego.

     6.     Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 zostały tak zorganizowane by po zajęciach                       w pracowniach specjalistycznych i zajęciach wychowania następowała przerwa                    na wietrzenie tych pomieszczeń i dezynfekcję.

     7.     Prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za regularne wietrzenie klasopracowni                       i dezynfekcje rąk dzieci/uczniów. Czynności te należy wykonywać min. raz na godzinę.

     8.     Organizacja przerw śródlekcyjnych dla oddziałów przedszkolnych i klas I-III odbywa                                  się z zachowaniem indywidualizacji jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

     9.     Przerwy międzylekcyjne dla klas IV-VIII odbywają się na korytarzach szkolnych lub na boisku szkolnym.

     10. Jeżeli warunki pogodowe i organizacja pracy szkoły to umożliwia przerwy organizowane są na boisku szkolnym lub w strefach przylegających  do budynku.

     11. W każdym z pomieszczeń dydaktycznych, na każdym korytarzu, przy każdym z wejść                do budynku, w każdej z toalet, w każdej szatni, na stołówce są udostępnione preparaty dezynfekujące.

     12. W każdej sali lekcyjnej, na każdym korytarzu, w każdej szatni i toalecie znajdują się kosze, w których istnieje możliwość wyrzucenia zużytych środków ochrony indywidualnej.

     13. Każda z wydzielonych stref w szkole posiada przydzielone WC.

     14. W toaletach i przy umywalkach w klasopracowniach umieszczone są instrukcje mycia                  i dezynfekcji rąk.

     15. Szkoła zapewnia odpowiednią liczbę termometrów min. jeden termometr dla każdej wydzielonej strefy pobytu dzieci/uczniów, pracowników i osób trzecich.

     16. Korytarze, klatki schodowe po przemieszczeniu się klasy/grupy między strefami podlegają wietrzeniu i dezynfekcji.

     17. Plac zabaw znajdujący się na terenie placówki udostępnia się wyłącznie dla dzieci/uczniów i pracowników szkoły pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.

     18. Na czas trwania stanu epidemiologicznego ogranicza się: 

     a)    możliwość organizacji wyjść i wycieczek,

     b)   zapraszanie gości, rodziców i osób trzecich do szkoły.

     19. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji, w każdym z pomieszczeń w placówce zostały udostępnione preparaty dezynfekujące, do stosowania których są zobowiązani wszyscy pracownicy szkoły, dzieci, rodzice, jak i osoby trzecie.

     20. Poruszanie się po terenie placówki ograniczonej jest do wyznaczonych i oznakowanych stref.

     21. Na terenie szkoły w tym placu zabaw, boisku i hali sportowej mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do placówki i pracownicy w określonych przez Dyrektora Szkoły godzinach i strefach.

     22. Na czas trwania stanu epidemicznego placówka ogranicza korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych przez osoby trzecie.

     23. Pomieszczenia Szkoły udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.

     24. Za sporządzenie harmonogramu mycia i dezynfekcji pomieszczeń, stref, sprzętu odpowiedzialny jest Dyrektor Szkoły.

     25. Wszystkie czynności mycia i dezynfekcji podlegają codziennemu monitorowaniu.                   Z czynności monitorowania pracownicy wykonujący czynności dokonują zapisy.

      

     Zajęcia świetlicowe w szkole

      

     § 7

      

     1.      Dla każdej z wydzielonych stref przewidziano odrębną organizację zajęć świetlicowych.

     2.      Na świetlicy może przebywać równocześnie nie więcej jak 25 uczniów.

     3.      Zajęcia świetlicowe dostępne są tylko dla dzieci, których rodzice pracują i pozostających w szczególnej sytuacji rodzinnej na zasadach, które określone są w „Regulaminie świetlicy”.

     4.      Ze świetlicy korzystać mogą dzieci/uczniowie dowożeni do szkoły i odwożeni ze szkoły, dla których godziny rozpoczęcia zajęć i godziny odwożenia powodują, że muszą oczekiwać na zajęcia lub odwiezienie.

     5.      Organizacja zajęć świetlicowych będzie odbywać się z wykorzystaniem wolnych sal lekcyjnych.

     6.      Do świetlicy dzieci/uczniowie są przyprowadzani przez personel szkoły, który dzieci odbiera przy wyznaczonym wejściu do budynku.

     7.      Dzieci/uczniowie i personel szkoły przechodzą do pomieszczeń szatni i świetlicy używając środków ochrony indywidualnej.

     8.      Po przyjściu do świetlicy dzieci/uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce.

     9.      Na świetlicy (w miarę możliwości) zapewnia się min. 1,5 m dystans społeczny.

     10.  Opiekunowie na świetlicy odpowiedzialni są za bieżące wietrzenie pomieszczeń                     i dezynfekcję rąk. Czynności te należy wykonywać na bieżąco, ale min. raz na godzinę.

     11.  Podczas wychodzenia ze świetlicy oraz czasowego pobytu  na korytarzu dzieci/uczniowie                  i nauczyciele stosują środki ochrony indywidualnej.

     12.  Dzieci/uczniowie przebywają w wyznaczonych salach świetlicowych. 

     13.  Podczas zmian w składzie osobowym dzieci/uczniów i personelu należy przestrzeń                 tę (blaty stolików i krzesła) przed wykorzystaniem przez inne osoby zdezynfekować.

     14.  Pomieszczenia świetlicy wyposażone są w pojemniki na zużyte indywidualne środki ochrony indywidualnej.

     15.  Za organizację działalności świetlicy odpowiada Dyrektor Szkoły.

      

     Postępowanie w sytuacji podejrzenia zachorowania

      

     § 8

      

     1.      W sytuacji pojawienia się takich objawów jak: uporczywy kaszel, uporczywe kichanie, duszności, biegunka, symptomy zakażenia górnych dróg oddechowych czy wysoka temperatura powyżej +37,5° C zostają uruchomione w stosunku do dzieci/uczniów następujące działania:

     1)   zgłoszenie przez personel niezwłocznie problemu zdrowotnego Dyrektorowi Szkoły      w celu podjęcia decyzji i dalszego postępowania,

     2)   poinformowanie rodziców/opiekunów o zaistniałym problemie zdrowotnym,

     3)   po konsultacji z Dyrektorem Szkoły i podjęciu w tej sprawie decyzji o dalszym postępowaniu, odprowadzenie dziecka/ucznia do izolatorium, gdzie będzie przebywało pod opieką personelu szkoły do czasu przyjazdu rodzica i/lub pogotowia,

     4)   odnotowanie zdarzenia w rejestrze znajdującym się w izolatorium,

     5)   podczas pobytu w izolatorium opiekun sprawujący opiekę nad dzieckiem/uczniem odpowiedzialny jest za: bieżące monitorowanie stanu zdrowia i wietrzenie pomieszczenia,

     6)   po opuszczeniu dziecka/ucznia izolatorium pomieszczenie to jest gruntownie wietrzone i kompleksowo dezynfekowane.

     2.      Szkoła monitoruje zidentyfikowany u dziecka/ucznia problem zdrowotny będąc w stałym kontakcie z jego rodzicami/opiekunami, tak by wykluczyć lub wdrożyć procedurę ograniczenia, zawieszania, kwarantannę dla części lub całości stref szkoły. Decyzję                 w sprawie zamknięcia części lub całości szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły                           po dokonaniu uzgodnień z terenową jedenastką Państwowej Inspekcji Sanitarnej.                         O podjętych działaniach Dyrektor Szkoły informuje niezwłocznie organ prowadzący szkołę.

     3.      W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku,                  do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor Szkoły anonimizuje dane osobowe z wyjątkiem realizacji obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym                     o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

      

     Organizacja zbiorowego żywienia na terenie szkoły

      

     § 9

     1.      W miejscu spożywania posiłków przybywają dzieci/uczniowie tylko pod opieką personelu szkoły.

     2.      Miejsce spożywania posiłków traktuje się jako strefę podwyższonego ryzyka, co oznacza, że personel szkoły, opiekunowie jak i same dzieci/uczniowie zobowiązani są w trakcie przechodzenia, wejścia i w trakcie poruszania się po nim stosowania środków ochrony indywidualnej.

     3.      Każda wchodząca osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk.

     4.      Miejsce spożywania posiłków powinno być na bieżąco wietrzone, a po każdej zmianie wydawania posiłków dezynfekowane.

     5.      Obsługa oraz opiekunowie nie spożywający posiłków pozostają w środkach ochrony indywidualnej.

     6.      W miejscu spożywania posłków obowiązuje konieczność stosowania bezpiecznego dystansu stanowisk pracy wynoszącego min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe obowiązkowo stosowane są środki ochrony osobistej. 

     7.      Uczniowie i pracownicy szkoły podczas spożywania posiłków nie są zobowiązani                     do stosowania środków ochrony indywidualnej.

      

     8.      Spożywanie posiłków odbywa się w wyznaczonych miejscach. Stoliki są ponumerowane    i każdy spożywający posiłek zachowuje powtarzalność miejsca spożywania posiłków.

     9.      Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów                     i poręczy krzeseł po każdej grupie. 

     10.  Posiłki są dostarczane w formie cateringu, to od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych. 

     11.  Posiłki dostarczone przez dostawcę powinny być poporcjowane. 

     12.  Na stołówce znajdują się wydzielone pojemniki na odpadki żywnościowe oraz na zużyte pojemniki i sztuce. 

     13.  Na stołówce szkolnej nie ma samoobsługi dzieci/uczniów. Dania są porcjowane przez personel i dostarczane jako gotowe do stolików.

     14.  Dania i produkty są podawane przez obsługę stołówki. 

     15.  Przy wejściu do stołówki znajduje się oddzielny kosz na zużyte indywidualne środki ochrony indywidualnej.

      

     Odbiór dziecka/ucznia ze szkoły lub samodzielny powrót ucznia ze szkoły

      

     § 10

      

     1.      Godziny odbioru dzieci/uczniów przez opiekunów lub samodzielnego wyjścia ze Szkoły dzieci/uczniów:

      

     1)               Klasy I – VIII – po zajęciach w ciągu 10 minut

     2)               Oddział przedszkolny – 1330 – 1340:

     26. Rodzice i osoby trzecie mogą przebywać czasowo w strefie drogi do wejścia i drogi             do wyjścia z terenu placówki.

     27. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest oznaczona strefa przy oznakowanym wejściu/wyjściu do i z budynku. 

     28. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych (wg harmonogramu) pracowników placówki.

     29. W wyznaczonej strefie wyjściowej:

     a)      może przebywać jeden z rodziców z dzieckiem/dziećmi oraz upoważnieni pracownicy szkoły,

     b)      znajdują się środki dezynfekujące dostępne dla każdej osoby,

     c)      znajduje się apteczka pierwszej pomocy,

     d)     zapasowe środki ochrony indywidualnej,

     e)      znajduje się środek łączności,

     f)       domofon lub dzwonek przywołujący pesonel szkoły,

     g)      znajduje się wykaz telefonów alarmowych i kontaktowych do: służb ratowniczych, dyrektora placówki, organu prowadzącego placówkę i organów sanitarno-epidemiologicznych,

     h)      skrzynka na komunikaty, korespondencję itp.,

     i)        zamykany pojemnik na środki ochrony indywidualnej.

      

     Korzystanie z biblioteki szkolnej

      

     § 11

      

     1.      Przed wejściem do biblioteki szkolnej każdy kto chce z niej skorzystać zobowiązany jest do stosowania środków ochrony indywidualnej.

     2.      Przed wejściem do biblioteki osoby z niej korzystające muszą zdezynfekować ręce.

     3.      Zamawianie księgozbiorówów powinno odbywać się przez wychowawcę klasy, nauczyciela lub przez dziennik elektroniczny. Przy tej formie zamawiania księgozbiory trafiają do specjalnych pojemników i dostarczane są do klasopracowni, gdzie uczniowe potwierdzają ich otrzymanie.

     4.      Jeżeli istnieje konieczność indywidualnego wypożyczenia pozycji z zasobów biblioteki szkolnej zainteresowana osoba uzgadnia termin wypożyczenia bezpośrednio                                     z bibliotekarzem, tak by uniknąć kolejek przed biblioteką. Jeżeli takie uzgodnienie nie było możliwe przed wejściem do strefy przyjęcia osoba upewnia się czy w bibliotece nie ma już innego klienta.

     5.      W bibliotece zorganizowana jest strefa indywidualnej obsługi klienta pozwalająca zachować dystans społeczny min. 1,5 m. Klient biblioteki nie przekracza strefy, a pozycje do wyboru są dostarczane przez bibliotekarza.

     6.      W bibliotece szkolnej może przebywać tylko jeden klient.

     7.      Pozycje zwracane do biblioteki podlegają 48-godzinnej kwarantannie na wyznaczonych regałach.

     8.      W strefie obsługi klienta w bibliotece znajduje się kosz na zużyte środki ochrony indywidualnej.

     9.      Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników, zgodnie z planem pracy szkoły i podziałem na wydzielone strefy w szkole, który jest udostępniony wszystkim nauczycielom, rodzicom, opiekunom oraz uczniom poprzez: stronę internetową szkoły,             e-dziennik i zamieszczony jest na drzwiach wejściowych do biblioteki

     10.  Za organizację pracy w bibliotece odpowiada bibliotekarz.

      

     Zajęcia sportowe i rekreacyjne na terenie szkoły

      

     § 12

      

     1.      Przebywanie na miejscu zajęć (korytarz), boisku szkolnym, czy placu zabaw możliwe jest tylko pod opieką nauczyciela.

     2.      Zajęcia sportowe w ramach wychowania fizycznego wymagają zmianowości                                    i blokowania w taki sposób by pomiędzy grupami znalazła się przerwa na wietrzenie pomieszczeń i ich dezynfekcję.

     3.      Przy wejściu i wyjściu na i z terenu bloku sportowego szkoły obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej i dezynfekcja rąk.

     4.      Stosowanie środków ochrony indywidualnej obowiązuje do momentu przebrania                      się w szatni. Podczas wychodzenia z szatni uczniowie zdejmują środki ochrony indywidualnej.

     5.      Nauczyciele sprawujący opiekę i asystujący uczniom w ćwiczeniach stosują środki ochrony indywidualnej. Jeżeli zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu i zachowany jest dystans społeczny min. 1,5 m nauczyciele i uczniowie zwolnieni są ze stosowania środków ochrony indywidualnej.

     6.      Uczniowie, którzy w danym dniu nie ćwiczący zobowiązani są pozostawać w wydzielonej strefie przez nauczyciela z zachowaniem dystansu społecznego min. 1,5 m, a jeżeli                        nie ma takiej możliwości stosują środki ochrony indywidualnej.

     7.      W przypadku aktywnego prowadzenia zajęć nauczyciel i nie stosuje środków ochrony indywidualnej.

     8.      Przechodząc na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie i nauczyciele stosują środki ochrony indywidualnej, a strefa po ich przejściu podlega wietrzeniu i dezynfekcji.

     9.      Podczas organizacji zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia                      i gry kontaktowe, gdzie występuje kontakt bezpośredni uczniów.

     10.  Pomieszczenia, sprzęt i przybory sportowe użyte podczas zajęć, które dotykały(li) dzieci/uczniowie po wyjściu grupy podlegają dezynfekcji. 

     11.  Proces dezynfekcji sprzętu sportowego przeprowadzany jest przez nauczycieli przyprowadzających następną grupę, a pomieszczenia i ich wyposażenia w tym szczególności szatnie i toalety są dezynfekowane przez pracownika obsługi.

     12.  Podłoga sali gimnastycznej oraz strefy komunikacyjne powinny być min. raz dziennie umyte i zdezynfekowane.

     13.  Dzieci/uczniowie po przyjściu ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety obowiązkowo myją ręce wodą z mydłem lub dezynfekują.   

     14.  Picie wody odbywa się z użyciem indywidualnych butelek przyniesionych przez uczniów do szkoły lub z wykorzystaniem zasobów szkolnych.                  

     15.  Jeżeli warunki pogodowe pozwalają zajęcia wychowania fizycznego powinny                      być przeprowadzone na boisku szkolnym, bieżni, strefie ćwiczeń czy plac zabaw.

     16.  Za organizację zajęć odpowiada nauczyciel wychowania fizycznego i nauczyciele korzystający z placu zabaw.

      

     Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

      

     § 13

      

     1.     Dyrektor Szkoły zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb pracowników placówki i osób trzecich, które wykażą interes pobytu                         i załatwiania spraw w placówce.

     2.     Dzieci/uczniów w środki ochrony indywidualnej zaopatrują rodzice.

     3.     W ramach możliwości technicznych przy wejściu do budynku i podczas konsultacji/zajęć indywidualnych zainstalować można i oznaczyć barierę z pleksy.

     4.     Pracownicy placówki przejmujący opiekę nad dzieckiem/uczniem od rodziców/opiekunów zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m, nosić środki ochrony indywidualnej.

     5.     Pracownik zdejmuje maseczkę przed wejściem do klasopracowni.

     6.     Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w klasie nie są zobowiązani                   do noszenia maseczek i innych środków ochrony indywidualnej. 

     7.     W każdej chwili uczeń w uzgodnieniu z rodzicami i szkołą może stosować środki ochrony indywidualnej podczas zajęć lekcyjnych.

     8.     Pracownicy placówki przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m i nosić w tym momencie maseczki ochronne lub przyłbicę i rękawice ochronne.

     9.     Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest (przed przejęciem opieki) do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej w tym w szczególności: fartuch jednorazowy, rękawice ochronne, maseczkę i przyłbicę.

     10. Podczas udzielania pierwszej pomocy w tym m.in. opatrywania ran obowiązkowe                        jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.

      

     Dodatkowe obowiązki nauczycieli

      

     § 14

      

     1.     Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien  w szczególności:

     a)    wyjaśnić dzieciom/uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują                   w szkole w tym dlaczego zostały wprowadzone i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym,

     b)    organizować zajęcia tak, by w miarę możliwości zapewnić min. 1,5 m dystans społeczny,

     c)    reagować na wszelkie przejawy łamania zasad dystansu społecznego i niestosowania się do zaleceń sanitarnych i zarządzeń Dyrektora Szkoły, 

     d)   nie organizować wycieczek i wyjść poza teren placówki do odwołania stanu epidemicznego,

     e)    usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować,                 

     f)     jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe np.: zabawki, piłki, skakanki, obręcze, powinny być systematycznie dezynfekowane,

     g)    wietrzyć salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadzić gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach,

     h)    zwracać uwagę, aby dzieci/uczniowe często i regularnie myły(li) ręce, szczególnie przed jedzeniem, po zmianie klasy, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć               na świeżym powietrzu, 

     i)      zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji dając tym samym osobisty przykład jak należy to robić,

     j)      unikać (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci/uczniów                     w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków rozsadzić w większej odległości od siebie.

     2.     Zgłaszać niezwłocznie, bezpośrednio dyrektorowi placówki wszelkie możliwe zagrożenia dla życia i zdrowia, w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, uczniów, rodziców, opiekunów dzieci i osób trzecich z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.

     3.     Podczas pracy w klasopracowni, jeżeli zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela lub przy wsparciu innego pracownika szkoły, opiekunowie powinni względem siebie i względem dzieci w miarę możliwości przebywać w oddaleniu 1,5 m.

      

      

                                Opracował:                                                            Zatwierdził:

                                     

                              mgr Marek Rochna

     główny specjalista ds. bhp, audytor normy ISO/IEC 27 001                    …………………………..