• Informacje prawne

   • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Szkoły Podstawowej w Goławinie

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.

    • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

    Wyłączenia

    • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

    Strona internetowa jest przebudowywana w celu zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej zgodnie z ustawą.



     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-19

    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor szkoły

    • E-mail: sp_golawin@czerwinsk.pl

    • Telefon: (24) 231 81 09

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie

    • Adres: Goławin 49c
     09-150 Czerwińsk nad Wisłą

    • E-mail: sp_golawin@czerwinsk.pl

    • Telefon: (24) 231 81 09

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Dostosowanie wejść do budynków
    Do budynku prowadzą 3 wejścia. Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu dla pracowników. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku, od strony garaży, trzecie – od strony katechetki. Szkoła nie zapewnia możliwości dostania się do budynku osobie ze szczególnymi potrzebami wejściem głównym. Szkoła w obecnej chwili jest rozbudowywana.

    Dostosowanie korytarzy
    Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Pomieszczenia znajdują się na górnej i dolnej kondygnacji.

    Dostosowanie schodów
    Na górną i dolną kondygnację budynku prowadzą schody. 

    Dostosowanie wind
    Brak wind

    Dostępność pochylni
    Brak pochylni.

    Dostępność platform
    Brak platformy.

    Dostępność informacji głosowych
    Brak zainstalowanego domofonu. Brak zainstalowanego wideofonu.

    Dostępność pętli indukcyjnych
    Brak pętli indukcyjnej.

    Dostosowanie parkingów
    Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

    Prawo wstępu z psem asystującym
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    Dostępność tłumacza języka migowego
    Brak tłumacza języka migowego.

    Informacje dodatkowe

    Strona internetowa jest przebudowywana w celu zapewnienia pełnej dostępności cyfrowej

    Inne informacje i oświadczenia

    Informacja zwrotna
    W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Tańska, adres poczty elektronicznej sp_golawin@czerwinsk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 24 231 81 09

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

    Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    Postępowanie odwoławcze
    W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

    Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Deklaracja poprawy dostępności

    W miarę możliwości będziemy poprawiać źle opracowane dokumenty tekstowe oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.


   • Napisz do nas

    Jeśli masz pytania - napisz do nas.
    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać