• SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-

    • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY


    • SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

     opracowany na rok szkolny 2021/2022

     Podstawa prawna:

     •  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).

     • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. 
      nr 120, poz. 526).

     • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

     • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).

     • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)).

     • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, 
      z 2020 r. poz. 1492).

     • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1655, 1818, z 2020 r. poz. 322, 1337, 1493.).

     • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2182, z 2020 r. poz. 1337).

     • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. 
      z 2020 r. poz. 1449).

     • Statut Szkoły Podstawowej Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie


       Wstęp

     Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej Im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak 
     i priorytety edukacyjne państwa.
      Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania 
     z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

     Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

     • powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,

     • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,

     • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),

     • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą 
      i profilaktyczną szkoły), 

     • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,

     • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

     MISJA

     Naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania oraz stwarzanie uczniom optymalnych warunków 
     do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, duchowego i społecznego. 

     WIZJA

     W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Mazowsza. Jednocześnie wychowujemy je do szacunku, współpracy i otwartości innych narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, geografii itd. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. 

     1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy. 

     2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości. 

     3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą. 

     4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji  
     i pomocy społecznej. 

     MODEL ABSOLWENTA

     • potrafi prezentować własne stanowisko uwzględniając doświadczenia i poglądy innych ludzi, 

     • potrafi rozwiązywać problemy i konflikty, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych,

     • zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

     • bierze aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju, 

     • szanuje siebie i innych, 

     • jest odpowiedzialny za siebie i innych, 

     • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

     • prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

     • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

     • zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

     • przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi (np. COVID-19), 

     • rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psychoaktywnych, agresji, hejtu, uzależnień behawioralnych),

     • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

     • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

     • posiada system wartości umożliwiający podejmowanie decyzji i działam z uwzględnieniem szacunku wobec siebie i innych. 

     Cele ogólne

     Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia 
     i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

     1. intelektualnej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

     2. emocjonalnej– ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

     3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

     4. moralnej/ duchowej ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

     Opracowany program profilaktyczno – wychowawczy na rok szkolny 2021/2022 uwzględnia rozwój kompetencji kluczowych opisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, kierunki polityki oświatowej państwa, wytyczne MEiN. Wynika z wniosków z: ewaluacji jego realizacji w roku ubiegłym, nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/2021, diagnozy środowiska szkolnego, diagnozy czynników ryzyka 
     i chroniących, rozpoznania problemów w sferze fizycznej, społecznej i emocjonalnej po powrocie uczniów do szkoły, ewaluacji wewnętrznej. Działaniami objęci są uczniowie klas I-VIII.

     Cele priorytetowe

     1. Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły.

     2. Rozwijanie umiejętności roztropnego korzystania z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz technologii informacyjno – komunikacyjnych.

     3. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

     4. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

     5. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym wzmacnianie kondycji psychicznej i fizycznej uczniów, zapobieganie uzależnieniom.

     6. Wzmacnianie edukacji ekologicznej. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

     W bieżącym roku szkolnym działalność wychowawcza będzie obejmowała w szczególności:

      

     1. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;

     2. utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19; 

     3. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu;

     4. kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych;

     5. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną;

     6. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów 
      i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami;

     7. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami 
      oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków;

     8. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów;

     W bieżącym roku szkolnym działalność profilaktyczna będzie obejmowała w szczególności:

     • dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń;

     • dostarczanie wiarygodnych informacji na temat form przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID – w tym programu szczepień;

     • kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych poprzez rozwijanie mechanizmów samokontroli opartych na wartościach; 

     • kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, wolicjonalnych czy samooceny) w celu umożliwienia poradzenia sobie z wyzwaniami zewnętrznego świata, w tym przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom; 

     • kształtowanie umiejętności interpersonalnych, w celu niwelowania zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w cyberprzestrzeni; 

     • kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, ukierunkowywanie edukacji na samodzielny 
      i twórczy proces myślowy;

     • rozwijanie więzi z grupą społeczną w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu poszczególnych jednostek, tzw. rankingomanii oraz komunikacji z pozycji siły; 

     • uczenie odpowiedzialności, albowiem człowiek (zwłaszcza niedojrzały) ma naturalną potrzebę posiadania praw, a nie można z nich korzystać, jeśli nie jest się osobą odpowiedzialną (czyli akceptującą skutki własnych wyborów i działań); 

     • rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego – gdyż są to dwa podstawowe obszary, w których odbywa się rozwój i dojrzewanie uczniów, a konstruktywny rozwój może zachodzić jedynie w rozwijającym się środowisku, zaś dojrzewanie – w środowisku dojrzałym; 

     • kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań dysfunkcjonalnych – brak jednoznacznych granic uniemożliwia nabywanie kontroli własnego zachowania 
      i rozwijanie odpowiedzialności; 

     • wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju problemów.

     Powyższe zadania będą realizowane poprzez zintegrowane działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne oraz profilaktyczne systemu szkoły z uwzględnieniem jej wartości.

     Struktura oddziaływań wychowawczych

     1. Dyrektor szkoły:

     • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,

     • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

     • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

     • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 
      i innowacyjnej szkoły,

     • współpracuje z zespołem wychowawców oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

     • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,

     • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

     • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     1. Rada Pedagogiczna:

     • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,

     • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,

     • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją 
      i przestępczością

     • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,

     • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

     1. Nauczyciele:

     • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

     • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

     • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,

     • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją, przestępczością 
      i cyberprzemocą,

     • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

     • kształcą i wychowują dzieci w duchu religijnym, patriotyzmu i demokracji,

     • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,

     • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, wskazują atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego poza komputerem,

     1. Wychowawcy klas:

     • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

     • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

     • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 
      i potrzeby uczniów,

     • przygotowują sprawozdanie realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

     • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,

     • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

     • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,

     • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną 
      oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

     • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

     • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

     • motywują uczniów do nauki, 

     • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

     • propagują postawy szacunku do rówieśników i osób dorosłych

     • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,

     • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

     1. Pedagog szkolny

     • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,

     • diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów,

     • uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

     • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego,

     • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów,

     • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,

     • wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także w udzielaniu im wsparcia, 

     • rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,

     • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

     • aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem 
      dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,

     • promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia.

     1. Rodzice:

     • współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny,

     • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

     • uczestniczą w zebraniach, dniach otwartych i uroczystościach organizowanych przez szkołę,

     • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

     • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

     • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,

     • Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły.

     1. Samorząd uczniowski:

     • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

     • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących, 

     • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

     • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

     • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

     • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

     1. Środowisko lokalne - pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych:

     - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna,

     - Policja / Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich,

     - Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna,

     - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

     - Urząd Miasta i Gminy,

     - Biblioteka Publiczna, 

     Kalendarz uroczystości szkolnych

      

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

     • Festyn rodzinny „ Pożegnanie lata”

     • Sprzątanie Świata,

     • Ślubowanie klas pierwszych,

     • Dzień Edukacji Narodowej,

     • Święto Pieczonego Ziemniaka

     • Narodowe Święto Niepodległości,

     • Andrzejki szkolne,

     • Mikołajki klasowe,

     • Wigilie klasowe

     • Wieczór Świąteczny

     • Dzień Babci i Dziadka

     • Bal karnawałowy- choinka szkolna

     • szkolne walentynki,

     • Dzień kobiet

     • pierwszy dzień wiosny,

     • Dzień Ziemi,

     • Święto Patrona Szkoły,

     • Śniadanie wielkanocne

     • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

     • Dzień Matki

     • Dzień Sportu,

     • Zakończenie I etapu edukacyjnego przez 3 klasę

     • Zakończenie roku szkolnego

     Harmonogram działań programu wychowawczo – profilaktycznego na rok szkolny 2021/2022

     L.p.

     Cel priorytetowy

     Cele szczegółowe

     Zadania

     Osoby odpowiedzialne

     Termin realizacji

     1

     Wzmacnianie pozytywnego klimatu szkoły

     a) umie nawiązywać i podtrzymywać relacje oparte na szacunku oraz współpracować w zespole (rozwija kompetencję - praca w zespole)

     ( ocena relacji rówieśniczych - co najmniej na poziomie 3,5 pkt./5) 

     b) traktuje innych z szacunkiem, zmniejszenie ilości wykluczeni z grupy rówieśniczej

     c) Wszyscy członkowie społeczności szkolnej doskonalą wzajemne relacje: nauczyciel - uczeń, nauczyciel - rodzic, nauczyciel - nauczyciel 

     d) zna normy i zasady obowiązujące w grupie oraz prawa i obowiązki wynikające z roli ucznia i członka społeczności szkolnej

     1. Integrowanie dzieci i młodzieży w klasach: 

     a) przeprowadzenie cyklu trzech zajęć integracyjnych na godzinach wychowawczych w kl. I i IV 

     b) w pozostałych klasach przeprowadzenie cyklu trzech zajęć dotyczących integracji klasy 
     i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi na godzinach wychowawczych lub podczas wyjazdu klasowego. 

     c) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody pracy w grupach w celu kształtowania umiejętności współpracy, komunikacji i pełnienia różnych ról 
     w grupach 

      

     2) Reagowanie na każde sygnały dotyczące wykluczenia z grupy rówieśniczej, agresji, przemocy.

      

      

      

     3) Rozwijanie świadomości wybranych wartości - przeprowadzenie lekcji wychowawczej na temat wybranych wartości, np. szacunek, odpowiedzialność. 

     4) Kształtowania postawy asertywnej - organizowanie zajęć doskonalących umiejętność wyrażania własnego zdania i argumentowania własnych opinii w formie wypowiedzi ustnej 
     i pisemnej.

     5. Doskonalenie współpracy rodzic - wychowawca oraz wychowawca/nauczyciel - rodzic – pedagog.

     a) Organizowanie konsultacji nauczycieli dla rodziców. 

     b) Organizowanie konsultacji specjalistów dla rodziców.

     6. Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy „Uczeń - moje obowiązki 
     i prawa”

      

     Wychowawcy

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Współpraca nauczycieli, wychowawców i specjalistów

      

      

     Wychowawcy

      

      

      

     Wychowawcy/ n. języka polskiego

      

      

      

     Wychowawca

      

      

      

      

     wychowawcy

      

      

     Wrzesień – październik (a i b)

      

      

      

      

     Cały rok (c)

      

      

      

      

     Cały rok
     ( 2- 5)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Październik/
     luty

     2

     Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, zapobieganie przemocy, w tym cyberprzestrzeni

     a)zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole i poza nią, przestrzega obowiązujących norm zachowania. 

     b) potrafi kontrolować swoje zachowanie, bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie 
     ( zmniejszenie przypadków agresji i przemocy rówieśniczej o co najmniej 0,5 %)

     c)zna zasady bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni 

     d) wie jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów Internetu

     ( co najmniej 90% uczniów zna zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się w sieci) 

      

     Rodzice i nauczyciele:

     a) wiedzą jak odpowiedzialnie korzystać z zasobów internetu b)posiadają aktualne i rzetelne informacje na zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni.

     1. Zapoznanie uczniów i rodziców z funkcjonującymi w szkole procedurami postępowania w przypadku łamania regulaminu szkolnego oraz systematyczne ich przypominanie.

      

     2. Monitorowanie zachowania uczniów i uwag.

      

     3.Konsekwentne stosowanie kar statutowych.

      

     4.Monitorowanie zachowania uczniów z oceną nieodpowiednią i naganną z zachowania.

      

     5.Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów poświęconych nauce rozwiązywania konfliktów i problemów bez przemocy oraz warsztatów dla nauczycieli dotyczących mediacji 
     w sytuacji konfliktu. 

      

     6. Stosowanie metod mediacyjnych podczas rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

      

     7.Prowadzenie edukacji prawnej dla uczniów klas VI - VIII. 

      

     8.Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć 
     w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalnych, 
     w tym radzenia sobie ze złością i innymi trudnymi emocjami. 

      

     9 . Prowadzenie zajęć poświęconych nauce bezpiecznego i odpowiedzialnego poruszania się 
     w cyberprzestrzeni oraz krytycznej analizie informacji zamieszczanych w Internecie – w tym netykieta 

      

     10. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. 

      

     11.Przekazanie informacji rodzicom i nauczycielom na temat zagrożeń występujących 
     w cyberprzestrzeni.

      

     12. Zamieszczenie powyższych informacji na stronie internetowej szkoły

     Wychowawcy

      

      

      

      

     Wychowawcy

      

     Wychowawcy

      

     Wychowawcy/ pedagog

      

      

     Specjaliści zewnętrzni lub pedagog

      

      

     Nauczyciele/ wychowawcy

      

     Pedagog

      

      

      

     Pedagog

      

      

      

      

     Wychowawcy/ n. informatyki

      

      

      

     n. informatyki

     ( 10-12)

     Październik

      

      

      

      

      

      

      

     Cały rok 
     ( 2-4)

      

      

      

      

     Październik/ listopad

      

      

      

     Cały rok

      

      

     Luty/marzec

      

      

     Wg potrzeb

      

      

      

      

      

     Cały rok

      

      

      

     Luty

      

      

      

     Listopad 
     ( 11-12)

     3

     Wychowanie do wartości 
     i kształtowanie postaw prospołecznych 
     i patriotycznych

     a) buduje swój system wartości 
     ( co najmniej 90% uczniów zna wartości przyjęte w szkole)

      

     b)aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych i miejskich, imprezach kulturalnych (rozwija kompetencję - aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska) 

      

     c)angażuje się w działania samorządu uczniowskiego oraz wolontariatu 

      

     (wzrost liczby uczniów zaangażowanych o co najmniej 5 %)

     1. Realizowanie w roku szkolnym 2 godzin do dyspozycji wychowawcy poświęconych wartościom: wartości przyjęte w szkole oraz dobro i prawda. 

      

     2.Organizowanie uroczystości i imprez historycznych, patriotycznych i kulturalnych 
     w szkole oraz wyjść na uroczystości miejskie związane ze świętami i upamiętnianiem wydarzeń historycznych.

      

     3. Organizowanie wycieczek do muzeów, teatrów, bibliotek, regionalnych miejsc kulturalnych, miejsc pamięci narodowej. 

      

     4.Prowadzenie działalności Samorządu Uczniowskiego. 

      

     5. Organizowanie działań z zakresu PCK, „Koła misyjnego” 

      

     6. Organizowanie akcji charytatywnych, pomocy koleżeńskiej, np. pomoc w nauce. 

      

     7. Prowadzenie współpracy z instytucjami 
     i organizacjami pozarządowymi. 

      

     8. Realizowanie programów sprzyjających kształtowaniu postaw patriotycznych 
     i prospołecznych, tj: 

     • Akcja „Szkoła do hymnu” 

     • MEN „ Razem na święta”

     • Mały Miś w świecie wielkiej kultury”

     Wychowawcy

      

      

      

      

     Wychowawcy/ wyznaczeni nauczyciele

      

      

      

     Wychowawcy

      

      

      

      

     Opiekunowie/ wyznaczeni nauczyciele ( 4-6)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Poszczególni nauczyciele

     listopad, styczeń

      

      

      

     Wg harmonogramu i potrzeb

      

      

      

      

      

      

      

      

     Cały rok wg potrzeb ( 3- 8)

     4

     Wspomaganie wychowawczej roli rodziny.

     Rodzice - doskonalą kompetencje wychowawcze

     1.Udzielanie konsultacji i pomocy w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

      

     2.Organizacja zespołów wychowawczych 
     z udziałem rodziców w przypadku powtarzających się zachowań niepożądanych ucznia. 

      

     3.Przekazywanie rodzicom materiałów edukacyjnych na temat problemów dzieci 
     i młodzieży oraz sposobów postępowania zgodnie 
     z zapotrzebowaniem. 

      

     4. Zorganizowanie przynajmniej 2 razy w roku warsztatów rozwijających umiejętności wychowawcze dla rodziców.

     Wychowawcy/ pedagog

      

     Wychowawca

      

      

      

      

     Pedagog (3-4)

     Cały rok wg potrzeb ( 1-2)

      

      

      

      

      

      

      

     Listopad / marzec (3-4)

     5

     Promowanie zdrowego stylu życia, w tym zdrowia psychicznego, zapobieganie uzależnieniom

     1. zna zasady zdrowego stylu życia:

      

     a) zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa zw. z pandemią COVID-19 

     b) wie jak prawidłowo i zdrowo się odżywiać 

     c) ma świadomość roli aktywności fizycznej w zdrowym życiu człowieka (co najmniej 85% uczniów zna zasady zdrowego stylu życia) 

     d)wie jak dbać o higienę ciała i odzieży w okresie dojrzewania , 

     e) wie o szkodliwości działania hałasu i dłuższego przebywania w nim, 

     f) racjonalnie rozkłada pracę i naukę w ciągu dnia oraz sen, 

      

     2.Wie jak dbać o zdrowie psychiczne:

     a) zna swoje zasoby, mocne strony oraz słabości,

     b) wie jak radzić sobie w trudnych sytuacjach 

     c) umie podejmować decyzje, które gwarantują utrzymanie zdrowia fizycznego i psychicznego 

     d) zna konsekwencje zdrowotne palenia papierosów, e-papierosów, nadużywania multimediów. 

      

     Rodzice i nauczyciele: 

      

     a)posiadają aktualne i rzetelne informacje na temat: - wspierania kondycji psychicznej uczniów - substancji psychoaktywnych i pierwszych objawów używania substancji psychoaktywnych 

     b) obserwuje i identyfikuje indywidualne trudności edukacyjne, emocjonalne i społeczne ucznia/ dziecka. 

     c) obserwuje i identyfikuje zainteresowania i mocne strony ucznia.

     1. Przeprowadzenie godziny do dyspozycji wychowawcy na temat „Bezpiecznie w szkole - zasady funkcjonowania w szkole zw. z pandemią COVID - 19” 

      

     2.Poszerzenie wiedzy na temat objawów, rozprzestrzeniania się, zapobiegania chorobom zakaźnym, w tym COVID 19, stosowanych szczepień” 

      

     3.Realizacja treści wychowawczo - profilaktycznych dotyczących zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej, na przyrodzie, biologii, wychowaniu fizycznym, edukacji dla bezpieczeństwa, godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

      

     4. Organizowanie imprez rekreacyjnych i /lub zawodów sportowych. 

      

     5. Realizacja programów dla szkół sprzyjających promowaniu zdrowego stylu życia:

     • Trzymaj formę.” 

     • Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

     • Nie pal przy mnie, proszę.” 

     • Znajdź właściwe rozwiązanie.”

     • Mamo, tato wolę wodę.”

     6. Poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli 
     i wychowawców na temat objawów, rozprzestrzeniania się, zapobiegania, zasięgu koronawirusów, w tym COVID 19, stosowanych szczepień, testów 

      

     7. Kształtowanie świadomości mocnych stron ucznia i zainteresowań ( wspieranie w poszukiwaniu pasji 
     i zainteresowań) – np. koło zainteresowań, uwzględnianie mocnych stron uczniów w planowaniu działań dydaktyczno – wychowawczych. - udział 
     w programie „Uniwersytet Dzieci w Klasie” 

      

     8. Kształtowanie umiejętności planowania czasu wolnego w sposób konstruktywny, np. poprzez proponowanie dostępu do gier stolikowych (np. szachy, scrable), organizowanie gier i aktywności sportowych, organizowanie wyjść do teatru i kina oraz miejsc promujących sport i rekreację.

      

     9. Przeprowadzanie zajęć na temat rozumienia emocji w klasach I-VIII ( samoświadomość własnych stanów emocjonalnych na poziomie fizycznym, psychicznym i poznawczym) 

      

     10. Przeprowadzenie zajęć na temat sposobów radzenia sobie ze stresem i w trudnych sytuacjach 
     w klasach IV - VIII 

      

     11.Udzielanie opieki i wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniom w sytuacjach kryzysowych. 

      

     12. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

      

     13.Wybranie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej spośród programów rekomendowanych. 

      

     14.Udzielanie bieżącej pomocy uczniom w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, edukacyjnej 

      

     15. Przygotowanie dla rodziców i nauczycieli materiałów edukacyjnych na temat wzmacniania kondycji psychicznej uczniów 

      

     16.Dostarczanie informacji rodzicom o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i ich rodzin 
     w przypadku używania środków i substancji powodujących uzależnienie oraz uzależnień behawioralnych (profilaktyka wskazująca 
     i selektywna)

     Wychowawcy 
     ( 1-2) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciele klas IIII, przyrody, biologii, w-f

      

      

     Wyznaczeni nauczyciele

      

     Wychowawcy, nauczyciele 

      

      

      

      

      

      

      

     wyznaczeni nauczyciele/ wychowawcy 

      

      

      

      

     wychowawca i nauczyciele 

      

      

      

      

      

      

     Wychowawcy/ nauczyciele

      

      

      

     Wychowawcy/nauczyciele/ pedagog 

      

      

      

      

      

     Wychowawca/ pedagog 
     (9-12)

      

      

      

     Rada pedagogiczna

      

      

      

      

      

      

      

     Wychowawcy, pedagog (14-16)

     Wrzesień (1-2)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Cały rok szkolny – wg potrzeb (3 – 8)

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     I semestr

      

      

      

      

     II semestr

      

      

     Cały rok wg potrzeb 
     ( 11-12)

      

      

      

      

     Październik (13)

      

      

      

     Cały rok wg potrzeb ( 14-16)

      

      

      

      

      

     6

     Wzmocnienie edukacji ekologicznej

     a) ma świadomość wpływu czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych i jakość otaczającego środowiska 

      

     b) zna i stosuje zasady właściwych zachowań proekologicznych, np. gospodarowanie odpadami, wykorzystywanie powtórne produktów- recykling. 

      

     c)dba o dziedzictwo kulturowo – przyrodnicze d)wie jakie są obecne skutki ingerencji człowieka w świat przyrody, 
     (smog, dziura ozonowa, globalne ocieplenie, kwaśne deszcze),

      

     e)nazywa instytucje działające na rzecz ochrony środowiska, 

      

     f) dba o czystość wyznaczonego rejonu szkoły i jej najbliższego otoczenia, 

      

     g) eliminuje zjawiska znęcania się nad zwierzętami,

     1. organizowanie zajęć plastyczno – technicznych 
     z wykorzystaniem materiałów recyklingowych, 

      

     2. organizowanie zabaw, quizów i warsztatów podnoszących świadomość ekologiczną, 

      

     3. organizowanie zajęć podnoszących świadomość ekologiczną ( gospodarowanie odpadami, czyste środowisko, dbanie 
     o zwierzęta) – prelekcja oraz dyskusja, 

      

     4. Wycieczki służące poznaniu specyfiki dziedzictwa kulturowo- przyrodniczego. 

      

     5. Udział w programach sprzyjających kształtowaniu świadomości i postawy proekologicznej: 

     • Ekokulturalne przedszkole”

     • „ Czyste powietrze wokół nas.”

     • „ Kubusiowi Przyjaciele Natury”

     Nauczyciele plastyki / wychowawcy 

      

      

      

     Nauczyciele nauk przyrodniczych/

     wychowawcy 
     (2-3)

      

      

      

      

     Wychowawcy

      

      

     Wychowawcy poszczególnych klas

     Cały rok wg potrzeb ( 1-5)

      

     Działania podejmowane w ramach opracowanego programu wychowawczo – profilaktycznego będą aktywizowały rozwój sfery emocjonalnej, społecznej, intelektualnej i moralnej. 

     MONITORING I EWALUACJA

     Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Goławinie będzie podlegał ciągłemu monitoringowi i ewaluacji, co najmniej raz w roku szkolnym, w zależności od sytuacji i potrzeb grup tworzących społeczność szkolną. 

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji 
     i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

     1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

     2. analizę dokumentacji,

     3. rozmowy z rodzicami,

     4. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

     5. analizy przypadków.

      

     Program Wychowawczo- Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 29.09.2021 r. Uchwała Rady Rodziców nr 4/2021/2022 z dnia 29.09.2021 r.

      

     Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie Program Wychowawczo-Profilaktyczny w dniu 22.09.2021 r. Uchwała nr 4/2021/2022 Rady Pedagogicznej z dnia 22.09.2021 r.


      

     Samorząd Uczniowski pozytywnie zaopiniował program profilaktyczny w dniu 29.09.2021r. Uchwała nr 2/2021/2022 Samorządu Uczniowskiego z dnia 29.09.2021r.