• Aktualności

      • Kreator zdjęć do Legitymacji

      • Przygotuj online bezpłatne zdjęcie do

       mLegitymacji

       mLegitymacja to nic innego jak elektroniczny rodzaj tradycyjnej, papierowej legitymacji szkolnej. Zapewnia ona szereg korzyści wynikających z klasycznej wersji i posiada tę samą wartość prawną.

       Kreator zdjęć do mLegitymacji powstał po to, aby bez wychodzenia z domu i w jak najłatwiejszy sposób, wykonać fotografie do elektronicznej legitymacji szkolnej. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie szkoły, która przystąpiła do programu mLegitymacja. Obsługa tego narzędzia jest niezwykle prosta, a cały proces można przejść w kilka minut, z poziomu smartfona.

       Wykonaj zdjęcie do mLegitymacji w kilka sekund

       Do wygenerowania zdjęć wystarczy zwykła fotografia wykonana za pomocą telefonu. Oprogramowanie przeprowadzi Cię przez cały proces tworzenia zdjęcia, przy okazji dzieląc się z Tobą wskazówkami jak odpowiednio je wykonać. Miejsce ich zrobienia nie ma znaczenia, liczy się tylko ustawienie twojej twarzy. Całą resztą zajmie się kreator, który w kilka sekund dokona niezbędnych przeróbek: zastąpi tło, poprawi oświetlenie a następnie odpowiednio przytnie zdjęcie.

       Pamiętaj, by przy wykonywaniu zdjęcia zadbać o następujące elementy:

       1. Patrz prosto w obiektyw i nie przechylaj głowy na boki.

       2. Zdjęcie nie może być tzw. selfie - najlepiej poproś kogoś, by Ci pomógł.

       3. Zamknij usta.

       4. Znajdź miejsce z równomiernym oświetleniem, jak na przykład ściana na przeciwko

        okna. Cienie przechodzące przez twarz nie są dozwolone.

       Możesz wgrać tyle zdjęć, ile tylko chcesz, a potem wybrać najkorzystniejszą wersję.

       Na koniec wyślij zdjęcie do sekretariatu

       Jedyne co musisz zrobić teraz to przesłać zdjęcie do sekretariatu. Kreator jest bezpłatny. Co więcej ‒ zapewnia stuprocentową gwarancję akceptacji zdjęcia.

       Nie musisz również obawiać się o swoją prywatność, ponieważ oprogramowanie nie przechowuje twoich zdjęć, a cały system jest odpowiednio zabezpieczony - Kreator korzysta z szyfrowanego połączenia z certyfikatami SSL. Możesz być pewien, że Twoje dane są bezpieczne.

       Link do kreatora zdjęć do mLegitymacji znajdziesz pod tym linkiem:

       https://passport-photo.online/pl/zdjecie-do-mlegitymacji

       Następnie postępuj według instrukcji dostępnych na stronie.

      • Raport dostępności

      • MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

       ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

       Nazwa i adres podmiotu publicznego

       Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Goławinie

       Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

       Portal sprawozdawczy GUS

       portal.stat.gov.pl

       Urząd Statystycznyul. St. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin

       Numer identyfikacyjnyREGON 00112706200000

       Stan w dniu 01.01.2021 r.

       Termin przekazania:

       do 31.03.2021 r.

       Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

       Dane kontaktowe

       E-mail sekretariatu podmiotu

       E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

       Telefon kontaktowy

       Data

       Miejscowość

       sp_golawin@czerwinsk.pl

       sp_golawin@czerwinsk.pl

       242318109 2021-03-22 Goławin

       Lokalizacja siedziby podmiotu

       Województwo

       Powiat

       Gmina

       WOJ. MAZOWIECKIEPowiat płońskiCzerwińsk nad Wisłą (obszar wiejski)

       Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

       [ ] 1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego [ X ] 2) wojewody

       [ ] 3) nie dotyczyW przypadku wskazania odpowiedzi „nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:

       Dział 1. Dostępność architektoniczna

       Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

       1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

       W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:

       2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem

       1

       • [  ]TAK

       • [  X ] NIE

       • [  ] W części budynków tak, w części nie

       • [  ]TAK

       • [  X ] NIE

       Strona 1

       pomieszczeń technicznych?

       W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:

       3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

       W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy:

       4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

       W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego:

       5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

       W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:

       Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

       Proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej

       [

       • [  X [

        [

       • [  X [

        [

        [

       • [  X

        [

       ] W części budynków tak, w części nie

       ] TAK

       ]NIE

       ] W części budynków tak, w części nie

       ] TAK

       ]NIE

       ] W części budynków tak, w części nie

       ]TAK

       ] NIE

       ] W części budynków tak, w części nie

       -

       Dział 2. Dostępność cyfrowa

       Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

       1 0

       Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

       1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

       Liczba stron:

       Liczba aplikacji:

       Strona 2

       001

       Lp.

       2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

       ID a11y-url

       http://www.spgolawin.pl/

       ID a11y-status

       [ ] Zgodna[ X ] Częściowo zgodna

       [ ] Niezgodna

       ID a11y-data-sporzadzenie

       2021-03-22

       Liczba stron:

       Liczba aplikacji:

          

       0 0

       Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

       Lp. Adres strony internetowej Zgodność z UdC

       Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

       Lp. Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej Zgodność z UdC pobrania

       -

       Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

       1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)

       Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

       (proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

       a. Kontakt telefoniczny

       b. Kontakt korespondencyjny

       c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych

       d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych

       e. Przesyłanie faksów

       f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)

       g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty

       W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od

       • [  X [

       • [  X [

       • [  X [

       • [  X [

       • [  X [

        [

       • [  X

       • [  X [

       ] TAK ]NIE

       ] TAK ]NIE

       ] TAK ]NIE

       ] TAK ]NIE

       ] TAK ]NIE

       ]TAK ] NIE

       ] TAK ]NIE

       [

       ] od razu

       Strona 3

       zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:

       h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)

       2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

       W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących:

       Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:

       (liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2)

       [ [

       [ X

       [[ X

       [[ X

       3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)

       ] w ciągu 1 dnia roboczego ] w ciągu 2-3 dni roboczych ] powyżej 3 dni roboczych

       ]TAK ] NIE

       ]TAK ] NIE

       1

       a. tekstu odczytywalnego maszynowo?

       W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo:

       b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?

       W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym:

       c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

       W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania:

       4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

       (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

       [[ X

       [

       [[ X

       [

       [[ X

       [

       [[ X

       ]TAK] NIE] Na części stron tak, na części nie

       ]TAK] NIE] Na części stron tak, na części nie

       ]TAK] NIE] Na części stron tak, na części nie

       ]TAK ] NIE

       W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

       Liczba wniosków – ogółem:

       Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskach ze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)

       Strona 4

       Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

       Uwaga: poniższe pytania odnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. [ ]TAK

       [ X ] NIE

       W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

       [ ]TAK [ X ] NIE

       W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

       [ ]TAK [ X ] NIE

       W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

       [ ]TAK [ X ] NIE

       W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:

        

       1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

       (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

       Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby:

       Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

       2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

       Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego:

       Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

       3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

       Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu:

       Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

       4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

       Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

       Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej:

       Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego

       Strona 5

      • Międzynarodowy Dzień Muzyki

      • Samorząd uczniowski zaprosił dziś całą społeczność szkolną do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Muzyki.Na korytarzu szkolnym podczas przerw rozbrzmiewała muzyka uczniom ten pomysł bardzo przypadł do gustu.

      • Spotkanie z Policjantem

      • Bezpieczeństwo ważna sprawa! Gościliśmy dziś przedstawiciela Komendy Policji w Czerwińsku, który przeprowadził z uczniami lekcje na temat bezpieczeństwa na drodze i w domu.

      • Dzień Głośnego Czytania

      • 29- go września obchodziliśmy w szkole Dzień Głośnego Czytania. Samorząd Szkolny przygotował na korytarzu zbiór najważniejszych informacji o popularyzacji tego święta i zasadach dobrego czytelnika. W klasach uczniowie czytali różne teksty - bajki, teksty lektur.

      • Wycieczka do Warszawy

      • 24 września uczniowie klas 4-6 wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Warszawy,w której programie było kino Cinema City - projekcja filmu pt. "Ekstremalna pogoda 4DX "oraz Park trampolin Hangar 646.

      • Światowy Dzień Jabłka

      • Do tego, że jabłka mają dobry wpływ na nasze zdrowie nie trzeba nikogo przekonywać. Dziś, w Światowy Dzień Jabłka najmłodsze klasy rozmawiały o wartościach odżywczych tego owocu. Bawiły się wyciskając sok i robiąc ciekawe prace plastyczne. Na zakończenie konsumpcja Moc witamin z nami!

      • Lekcja fizyki

      • W piątek 24 września uczniowie klasy 8 wraz z Panią Małgorzatą Olczyk wykonywali doświadczenia na lekcji fizyki. Przynieśli własnoręcznie wykonane elektroskopy i prezentowali ich działanie. Poznali sposoby etektryzowania ciał, wyładowanie elektryczne i działanie piorunochronu na podstawie doświadczeń z kulą plazmową. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i zostaną na dłużej zapamiętane.

      • Święto pieczonego ziemniaka

      • Święto pieczonego ziemniaka to nasza szkolna tradycja, którą co roku staramy się wspólnie celebrować. Dziś uczniowie zostali zaproszeni na zupę i pyszne sałatki. Dodatkowo uczniowie klas młodszych bawili się plastycznie- oczywiście wykorzystując ziemniaki. Powstały wspaniałe stemple.